Kalkulator dotacji

0

Odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania umożliwią wstępne oszacowanie kwoty wsparcia dla Państwa inwestycji. Kalkulacja opiera się na aktualnej wersji wytycznej dla zadań wspólnotowych „Poprawa regionalnej struktury gospodarczej”.

[formular_wrapper]

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji do danego pytania proszę kliknąć na znak zapytania „?”, który znajduje się w prawym górnym rogu każdego pytania.

[formular_field type=”radio” field-name=”q1″ qid=1 question=”Pytanie 1: Ilu pracowników zatrudnia inwestująca firma lub grupa przedsiębiorstw powiązana z inwestująca firmą w momencie inwestycji?” help=”Pod uwagę brane są informacje o ekwiwalencie pełnego czasu pracy, wynikające z ostatniego dostępnego bilansu rocznego. Jeśli mamy do czynienia z nowo zakładaną firmą, informacje należy oszacować dla bieżącego roku rozliczeniowego. W przypadku osób, które nie pracowały przez pełny rok lub pracowały w niepełnym wymiarze godzin, do kalkulacji uwzględniana jest tylko część rocznego czasu pracy. Uczniowie nie są brani pod uwagę.”] A_0 do 49
B_50 do 249
C_ponad 249
[/formular_field] [formular_field type=”radio” field-name=”q2″ qid=2 question=”Pytanie 2: Jaki był obrót roczny inwestującej firmy lub grupy przedsiębiorstw powiązanej z inwestująca firmą w minionym roku kalendarzowym?” help=”Pod uwagę brane są informacje z ostatniego dostępnego bilansu rocznego. Jeśli mamy do czynienia z nowo zakładaną firmą, informacje należy oszacować dla bieżącego roku rozliczeniowego.”] A_do 10 mln EUR
B_pomiędzy 10 mln EUR i 50 mln EUR
C_ponad 50 mln EUR
[/formular_field] [formular_field type=”radio” field-name=”q3″ qid=3 question=”Pytanie 3 Jaka była kwota rocznej sumy bilansowej inwestującej firmy lub grupy przedsiębiorstw powiązanej z inwestująca firmą w minionym roku kalendarzowym?” help=”Pod uwagę brane są informacje z ostatniego dostępnego bilansu rocznego. Jeśli mamy do czynienia z nowo zakładaną firmą, informacje należy oszacować dla bieżącego roku rozliczeniowego.”] A_do 10 mln EUR
B_pomiędzy 10 mln EUR i 43 mln EUR
C_ponad 43 mln EUR
[/formular_field] [formular_field type=”number” field-name=”q4″ qid=4 question=”Pytanie 4: Ile nowych miejsc pracy powstanie w wyniku inwestycji we Frankfurcie nad Odrą (podczas pierwszych trzech lat licząc od daty rozpoczęcia inwestycji)?” help=”Pod uwagę brane są wszystkie stałe miejsca pracy, które powstaną w wyniku nowej inwestycji w trakcie realizacji inwestycji we Frankfurcie nad Odrą. Stażyści i uczniowie są wliczani.” /] [formular_field type=”invest” field-name=”q5″ qid=5 question=”Pytanie 5: Jaka jest prognozowana wysokość (w mln €) planowanej inwestycji ? (minimalna suma: 60.000 €)” help=”Pod uwagę brane są koszty inwestycji spełniające kryteria uzyskania wsparcia finansowego. W tym przypadku uwzględniane są przede wszystkim środki trwałe, jak nieruchomości, budynki, maszyny lub sprzęt. Koszty niekwalifikujące się do wsparcia to: wydatki związane z zakupem ziemi, zakup odtworzeniowy, pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego. Niematerialne dobra gospodarcze jak patenty kwalifikują się do uzyskania wsparcia tylko po spełnieniu szczególnych warunków i otrzymują maksymalnie 25 % wsparcia kosztów inwestycji. Używane dobra gospodarcze przeważnie nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia.” /] [formular_field type=”radio” field-name=”q6″ qid=6 question=”Pytanie 6: Czy brane są pod uwagę inne lokalizacje dla planowanej inwestycji oprócz Frankfurtu nad Odrą?” help=”Czy inwestycja we Frankfurcie nad Odrą będzie konkurować z innymi potencjalnymi lokalizacjami inwestycji w kraju lub za granicą?”] A_Tak
B_Nie
[/formular_field] [formular_field type=”radio” field-name=”q7″ qid=7 question=”Pytanie 7: Czy udział kosztów na badania naukowe i rozwój inwestującej firmy jest większy/ równy 2% od obrotu?” help=”Wysokie wydatki na badania naukowe i rozwój mają pozytywny wpływ na potencjalną sumę wsparcia. Pod uwagę brane są informacje z ostatniego dostępnego bilansu rocznego. Warunek ten musi być spełniony przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.”] A_Tak
B_Nie
[/formular_field] [formular_field type=”radio” field-name=”q8″ qid=8 question=”Pytanie 8: Czy firma jest certyfikowana w ramach EMAS, ISO 14001 lub 50001 (lub w przypadku KMU zgodnie z DIN 16247) lub w ramach oznakowania ekologicznego Brandenburgii (Brandenburger Umweltsiegel) bądź czy taka certyfikacja jest planowana?” help=”Certyfikacja ma pozytywny wpływ na potencjalną sumę wsparcia. Warunek ten musi być spełniony przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji. Podczas składania wniosków należy przedstawić odpowiednie zaświadczenia.”] A_Tak
B_Nie
[/formular_field] [formular_field type=”radio” field-name=”q9″ qid=9 question=”Pytanie 9: Czy udział stanowisk szkoleniowych w inwestującej firmie (utworzonych lub zachowanych) w porównaniu z liczbą wszystkich stałych miejsc pracy (utworzonych lub zachowanych) po przeprowadzeniu inwestycji będzie równy/wyższy niż 4%?” help=”Warunek ten musi być spełniony przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.”] A_Tak
B_Nie
[/formular_field] [formular_field type=”radio” field-name=”q10″ qid=10 question=”Pytanie 10: Czy tworzone miejsca pracy będą regulowane w ramach powierzchniowego lub branżowego układu zbiorowego z udziałem związków zawodowych lub firmowego układu zbiorowego?” help=”Istnienie układu zbiorowego ma pozytywny wpływ na potencjalną sumę wsparcia. Warunek ten musi być spełniony przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.”] A_Tak
B_Nie
[/formular_field] [formular_field type=”radio” field-name=”q11″ qid=11 question=”Pytanie 11: Czy udział nowozatrudnionych, w ramach realizacji inwestycji, pracowników, którzy ukończyli studia wyższe lub szkołę zawodową przekracza 75 %?” help=”Wysoki udział wykwalifikowanych pracowników ma pozytywny wpływ na potencjalną sumę wsparcia. Warunek ten musi być spełniony przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.”] A_Tak
B_Nie
[/formular_field] [formular_submit title=”Wykonaj kalkulację”] [/formular_wrapper]

Comments are closed.