Kalkulator dotacji

0

Odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania umożliwią wstępne oszacowanie kwoty wsparcia dla Państwa inwestycji. Kalkulacja opiera się na aktualnej wersji wytycznej dla zadań wspólnotowych „Poprawa regionalnej struktury gospodarczej”.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji do danego pytania proszę kliknąć na znak zapytania „?”, który znajduje się w prawym górnym rogu każdego pytania.

Pytanie 1: Ilu pracowników zatrudnia inwestująca firma lub grupa przedsiębiorstw powiązana z inwestująca firmą w momencie inwestycji?

Pod uwagę brane są informacje o ekwiwalencie pełnego czasu pracy, wynikające z ostatniego dostępnego bilansu rocznego. Jeśli mamy do czynienia z nowo zakładaną firmą, informacje należy oszacować dla bieżącego roku rozliczeniowego. W przypadku osób, które nie pracowały przez pełny rok lub pracowały w niepełnym wymiarze godzin, do kalkulacji uwzględniana jest tylko część rocznego czasu pracy. Uczniowie nie są brani pod uwagę.

Pytanie 2: Jaki był obrót roczny inwestującej firmy lub grupy przedsiębiorstw powiązanej z inwestująca firmą w minionym roku kalendarzowym?

Pod uwagę brane są informacje z ostatniego dostępnego bilansu rocznego. Jeśli mamy do czynienia z nowo zakładaną firmą, informacje należy oszacować dla bieżącego roku rozliczeniowego.

Pytanie 3 Jaka była kwota rocznej sumy bilansowej inwestującej firmy lub grupy przedsiębiorstw powiązanej z inwestująca firmą w minionym roku kalendarzowym?

Pod uwagę brane są informacje z ostatniego dostępnego bilansu rocznego. Jeśli mamy do czynienia z nowo zakładaną firmą, informacje należy oszacować dla bieżącego roku rozliczeniowego.

Pytanie 4: Ile nowych miejsc pracy powstanie w wyniku inwestycji we Frankfurcie nad Odrą (podczas pierwszych trzech lat licząc od daty rozpoczęcia inwestycji)?

Pod uwagę brane są wszystkie stałe miejsca pracy, które powstaną w wyniku nowej inwestycji w trakcie realizacji inwestycji we Frankfurcie nad Odrą. Stażyści i uczniowie są wliczani.

Pytanie 5: Jaka jest prognozowana wysokość (w mln €) planowanej inwestycji ? (minimalna suma: 60.000 €)

Pod uwagę brane są koszty inwestycji spełniające kryteria uzyskania wsparcia finansowego. W tym przypadku uwzględniane są przede wszystkim środki trwałe, jak nieruchomości, budynki, maszyny lub sprzęt. Koszty niekwalifikujące się do wsparcia to: wydatki związane z zakupem ziemi, zakup odtworzeniowy, pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego. Niematerialne dobra gospodarcze jak patenty kwalifikują się do uzyskania wsparcia tylko po spełnieniu szczególnych warunków i otrzymują maksymalnie 25 % wsparcia kosztów inwestycji. Używane dobra gospodarcze przeważnie nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia.

Pytanie 6: Czy brane są pod uwagę inne lokalizacje dla planowanej inwestycji oprócz Frankfurtu nad Odrą?

Czy inwestycja we Frankfurcie nad Odrą będzie konkurować z innymi potencjalnymi lokalizacjami inwestycji w kraju lub za granicą?

Pytanie 7: Czy udział kosztów na badania naukowe i rozwój inwestującej firmy jest większy/ równy 2% od obrotu?

Wysokie wydatki na badania naukowe i rozwój mają pozytywny wpływ na potencjalną sumę wsparcia. Pod uwagę brane są informacje z ostatniego dostępnego bilansu rocznego. Warunek ten musi być spełniony przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

Pytanie 8: Czy firma jest certyfikowana w ramach EMAS, ISO 14001 lub 50001 (lub w przypadku KMU zgodnie z DIN 16247) lub w ramach oznakowania ekologicznego Brandenburgii (Brandenburger Umweltsiegel) bądź czy taka certyfikacja jest planowana?

Certyfikacja ma pozytywny wpływ na potencjalną sumę wsparcia. Warunek ten musi być spełniony przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji. Podczas składania wniosków należy przedstawić odpowiednie zaświadczenia.

Pytanie 9: Czy udział stanowisk szkoleniowych w inwestującej firmie (utworzonych lub zachowanych) w porównaniu z liczbą wszystkich stałych miejsc pracy (utworzonych lub zachowanych) po przeprowadzeniu inwestycji będzie równy/wyższy niż 4%?

Warunek ten musi być spełniony przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

Pytanie 10: Czy tworzone miejsca pracy będą regulowane w ramach powierzchniowego lub branżowego układu zbiorowego z udziałem związków zawodowych lub firmowego układu zbiorowego?

Istnienie układu zbiorowego ma pozytywny wpływ na potencjalną sumę wsparcia. Warunek ten musi być spełniony przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

Pytanie 11: Czy udział nowozatrudnionych, w ramach realizacji inwestycji, pracowników, którzy ukończyli studia wyższe lub szkołę zawodową przekracza 75 %?

Wysoki udział wykwalifikowanych pracowników ma pozytywny wpływ na potencjalną sumę wsparcia. Warunek ten musi być spełniony przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.


Comments are closed.